Databeskyttelsespolitik

Dansk Live er i det følgende omtalt ”vi” eller ”os”. Tuborgfondet Musikhjælp Tourbusserne er i det følgende omtalt ”Tourbusserne”.

Databeskyttelsesforordningen er i det følgende omtalt som ”forordningen” og Databeskyttelsesloven som ”loven”.

Dansk Live er den dataansvarligedataansvarlige
Dataansvarlig er Dansk Live, der varetager Tourbussernes daglige drift, CVR-nr. 19966593, beliggende Gammel Kongevej 11-13, 1610 København V, Danmark. Hvis du ønsker at bruge dine rettigheder – som beskrevet nedenfor – eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Live på telefon 8612 1230 eller via e-mail tourbusserne@dansklive.dk.

Vores behandlingsaktiviteter
Herunder beskriver vi, hvilke oplysninger vi behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag.

Ansøgere til Tourbusserne

Formål
Dansk Live indsamler og behandler dine personoplysninger – herunder din ansøgning – for at

Kategorier af personoplysninger
Dansk Live behandler almindelige personoplysninger, herunder stamoplysninger såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kunstnernavn/bandnavn og koncert venue samt alder, fødselsår og køn. Vi har ikke brug for at behandle følsomme personoplysninger. Vi beder dig derfor om, at sådanne oplysninger ikke tilgår os.

Behandlingsgrundlag
Behandlingen af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne behandle din ansøgning, herunder vurdere, om Tuborgfondet Musikhjælp og Dansk Live kan låne dig Tourbusserne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Såfremt du får tildelt lån af Tourbusserne, behandler – herunder offentliggør – Tuborgfondet Musikhjælp og Dansk Live almindelige personoplysninger for at varetage en legitim interesse til fx at omtale, hvem vi har lånt Tourbussen til, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f samt forordningens art. 6, stk. 1, litra. b.
Herudover kan Dansk Live, såfremt du får tildelt lån af Tourbussen, bruge dine personoplysninger til at invitere dig til faglige arrangementer, sende dig tilfredshedsundersøgelser samt til brug for markedsføring, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra f. Du kan læse mere uddybende herom i de følgende afsnit.

Dansk Live behandler personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som Dansk Live er underlagt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. c.


Tidsrum for opbevaring
Hvis du låner Tourbussen, vil ansøgningen opbevares så længe vi og Tuborgfondet Musikhjælp finder det nødvendigt med henblik på at oplysningerne kan indgå i Tuborgfondet Musikhjælps interne oversigt over støttede kunstnere.

Tuborgfondet Musikhjælp skal bidrage til, at flere forskellige unge talenter engagerer sig i musikken og til en mere mangfoldig musikbranche. Vores vurdering af, hvor længe det er nødvendigt at opbevare oplysningerne vil derfor blive foretaget på baggrund af behovet for at kunne se hvilke kunstnere, der er tildelt støtte, herunder med henblik på at differentiere den støtte som Tuborgfondet Musikhjælp yder, således, at der opnås en balanceret tildeling af støtte.

I alle tilfælde vil oplysningerne dog som minimum opbevares i op til 5 år samt løbende regnskabsår efter dit lån af Tourbusserne.

Når vi udlåner Tourbusserne, vil vi offentliggøre og omtale dit lån af bussen bl.a. på vores hjemmeside. I den forbindelse kan der indgå almindelige personoplysninger såsom navn og øvrig beskrivelse af projektet. Formålet med offentliggørelsen er at omtale, hvad vi støtter, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f. og art. 6, stk. 1, litra. b.

Såfremt vi træffer afgørelse om ikke at udlåne Tourbussen, vil oplysninger om dit navn, og kunstnernavn/bandnavn, du har søgt på vegne af, blive opbevaret i Dansk Lives interne fortegnelse over modtagne ansøgninger. Formålet er, at Tourbusserne kan differentiere den støtte, som vi yder. Alle øvrige oplysninger vil blive slettet, hvis vi har truffet afgørelse om ikke at udlåne Tourbusserne til dig.

Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for Dansk Live.

Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

Dine oplysninger lagres indenfor EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af persondatareglerne, som værn om beskyttelse af privatlivets fred.

Tilfredshedsundersøgelser

Formål
Vi har i visse tilfælde brug for din feedback, når du fx har lånt Tourbussen.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger alt afhængigt af, hvilken undersøgelse du deltager i.


1) Tilfredshedsundersøgelse i forbindelse med lån af Tourbussen

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger alt afhængigt af, hvilken undersøgelse du deltager i.

1) Tilfredshedsundersøgelse i forbindelse med lån af Tourbussen
Efter dit lån af Tourbussen, kan vi sende dig en tilfredshedsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om lånet af Tourbussen levede op til dine forventninger og behov.

Kategorier af personoplysninger
Vi bruger kun almindelige personoplysninger for at kunne sende dig undersøgelsen. Selve besvarelsen af undersøgelsen er anonym.

Behandlingsgrundlag
Vi sender tilfredshedsundersøgelsen til dig for at forfølge en legitim interesse i at kunne forbedre vores service og oplevelse af Tourbusserne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du har til enhver tid mulighed for at frabede dig flere tilfredshedsundersøgelser ved at besvare mailen med ”frameld”.

Det er valgfrit, om du ønsker at besvare selve undersøgelsen. Såfremt du deltager i undersøgelsen, giver du samtidigt dit samtykke til, at vi kan behandle din besvarelse, herunder personoplysninger.

Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer oplysningerne så længe vi har et sagligt behov for behandlingen. Vi vurderer endvidere, om der er særlige forhold, der kræver en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere
Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger.


2) Øvrige tilfredshedsundersøgelse (fx omdømmeundersøgelser)
Formålet med undersøgelsen kan være at undersøge Tourbussernes omdømme samt dit kendskab til Tourbusserne.

Kategorier af personoplysninger
Alt afhængigt af, hvilken undersøgelse der udføres, vil besvarelsen af undersøgelsen enten være anonym eller ej. Såfremt undersøgelsen ikke er anonym, vil vi, udover selve besvarelsen af undersøgelsen, behandle almindelige personoplysninger, herunder fx oplysninger om navn, kunstnernavn/bandnavn, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandlingsgrundlag
Det er valgfrit, om du ønsker at besvare selve undersøgelsen. Såfremt du deltager i undersøgelsen, giver du samtidigt dit samtykke til, at vi kan behandle din besvarelse, herunder personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer oplysningerne så længe vi har et sagligt behov for behandlingen. Vi vurderer endvidere, om der er særlige forhold, der kræver en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere
Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger.

Offentliggørelse af billeder og/eller videoer

Formål
Formålet med vores behandling og offentliggørelse af billeder/videoer er at omtale de kunstnere/bands, som vi låner Tourbusserne til. Billederne/videoerne vil således offentliggøres i forbindelse med formidling af en nyhed eller artikel.

Herudover kan vi – i visse tilfælde – benytte billeder/videoer til brug af markedsføring af Tourbusserne. Hvis vi ønsker at bruge billeder/videoer af dig til brug for markedsføring, spørger vi dig om et samtykke hertil først – dette kan du læse mere om nedenfor.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler og offentliggør almindelige personoplysninger i form af et helt almindeligt billede og/eller video, fx situations- og portrætbilleder.

Behandlingsgrundlag
Dansk Live og Tourbusserne behandler og offentliggør situations- og portrætbilleder/videoer (almindelige personoplysninger) med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Forinden offentliggørelse, vurderer vi altid, om vi har en legitim interesse i at offentliggøre billedet/videoen, fx at omtale den kunstner/det band, som vi har støttet. I vurderingen indgår karakteren af billedet/videoen, hvor og hvorfor billedet/videoen er taget, i hvilken sammenhæng billedet/videoen indgår, hvad der er formålet med offentliggørelsen og hvilke eventuelle indvirkninger en offentliggørelse af billedet/videoen kan have for de personer, der er afbilledet. Herudover vurderes det altid, om formålet med billedet/videoen stemmer overens med formålet med offentliggørelsen og evt. den tekst, som er tilknyttet billedet/videoen.

Hvis du er utilfreds med offentliggørelsen af billedet/videoen, har du ret til at gøre indsigelse, hvorefter vi vil fjerne billedet/videoen.

I andre tilfælde, fx ved offentliggørelse af billeder/video til brug for markedsføring af Tuborgfondet, vil vi bede om dit samtykke inden offentliggørelse af billedet/videoen, jf. forordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os på de kontaktoplysninger, der fremgår i afsnittet ”Dansk Live er den dataansvarlige”.

Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer oplysningerne så længe vi har et sagligt behov for behandlingen, herunder offentliggørelsen, fx så længe omtalen af dit lån af Tourbussen fortsat er relevant. Vi vurderer endvidere, om der er særlige forhold, der kræver en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere
Billederne/videoerne kan blive offentliggjort på vores hjemmeside (www.dansklive.dk), Tourbussernes hjemmeside (www.tourbusserne.com) samt på Tuborgfondets hjemmeside (www.tuborgfondet.dk), som Tuborgfondet Musikhjælp er en del af.

Herudover kan billederne/videoerne deles af os, Tuborgfondet samt Tuborgfondet Musikhjælp på nedenstående platforme:

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at leverandørerne af disse medier enten overtager dataansvaret ved videregivelsen, eller bliver fælles dataansvarlig sammen med Tuborgfondet for behandlingen af billederne og/eller videoerne af dig på disse medier.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Billederne/videoerne modtager vi direkte fra de kunstnere/bands, som vi har lånt Tourbusserne.

Markedsføring  

Formål
Tuborgfondet Musikhjælp kan anvende dine personoplysninger til brug for målrettet markedsføring.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder din e-mailadresse.

Behandlingsgrundlag
Vi bruger alene dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis vi har vurderet, at vi har en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til målrettet og direkte markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering. Vi vil herefter ikke længere behandle personoplysningerne til markedsføring, herunder profilering.

Som udgangspunkt benytter vi ikke markedsføring (fx nyhedsbreve), der kræver dit forudgående samtykke. I så fald vil vi altid indhente dit eventuelle samtykke, før vi bruger dine personoplysninger til markedsføring.

Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer oplysningerne så længe vi har et sagligt behov for behandlingen. Vi vurderer endvidere, om der er særlige forhold, der kræver en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere
Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger. Vi kan dog have behov for at overlade visse oplysninger til tredjeparter, som leverer tjenester til os.

Dine rettigheder

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data
Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. Når du har ansøgt om at låne Tourbusserne, har du selv mulighed for at rette visse af dine personoplysninger, herunder brugernavn, navn og password. Du kan tilgå dine ansøgninger og rette dine personoplysninger på via følgende link: https://tourbusserne.com/profile-edit/

Retten til at få slettet data
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de personoplysninger om dig, som vi behandler.

Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til en igangværende ansøgning, skal du vide, at vi ikke vil have mulighed for at behandle ansøgningen.

Retten til at få begrænset behandling af data
Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger. Dansk Live foretager ikke automatisk behandling af personoplysninger (profilering).

Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af data
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, der er baseret på Dansk Lives retmæssige interesser. Vi fortsætter ikke med at bruge dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine interesser og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som foretages på baggrund af interesseafvejningsreglen (fx til brug for markedsføring).

Retten til at overføre data
Du kan også kontakte os, hvis du vil høre om dine muligheder for dataportabilitet.

Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på tourbusserne@dansklive.dk.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Opdatering af vores databeskyttelsespolitik
Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne databeskyttelsespolitik.

Maj 2024.